Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Utrata statusu bezrobotnego

informacjyjne strony

 

Utrata statusu bezrobotnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej następuje w przypadku gdy bezrobotny:


1) nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy ;

2) nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania/pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania/pobytu.

3) otrzyma pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzyma pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w    art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności”,

4) otrzyma jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;

5) nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres

a) 120 dni w przypadku pierwszego nie wyrażenia zgody,

b) 180 dni w przypadku drugiego nie wyrażenia zgody,

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego nie wyrażenia zgody;

6) rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisał kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;

7) odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

 

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

 

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

 

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 

8) odmówi bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:

 

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

 

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

 

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,

 

9) nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia w PUP odpowiednio na okres:

 

a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

 

b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

 

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;

 

10) złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

 

11) z własnej winy przerwie szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres

 

a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,

 

b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania

 

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania

 

12) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 

a) 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,

 

b) 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia

 

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia

 

13) pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

 

14) nie przedstawi zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZLA, o którym mowa w art. 80 ust. 2;

 

15) z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych i nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

 

16) z własnej winy przerwał udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:

 

a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,

 

b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania

 

c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania

 

 

 

 

uwaga2

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w  okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem  niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o  którym mowa w ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

  

uwaga2

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego, bezrobotnego który  został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel  spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie  pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku o  przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia  następnego po dniu otrzymania tych środków.

 

uwaga2W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w  art. 1 ust 3 pkt 2 lit. a - c, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego zasiłku.

 

 


 

 

 

telefon

 Szczegółowych informacji udzielają:


Krystyna Baran,  tel. (17) 242 73 73, wew. 41,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Monika Bojko,  tel. (17) 242 73 73, wew. 41,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

 

 

 

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.