Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Prawa i obowiązki bezrobotnego

informacjyjne strony

Prawa i obowiązki bezrobotnego

 

Prawa bezrobotnego

1. Bezrobotny ma prawo do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy, którymi są:
- pośrednictwo pracy,

- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,

- zajęcia klubu pracy,

- szkolenia,

- staże,

- przygotowanie zawodowe,

- usługi EURES,

- inne instrumenty wspierające podstawowe usługi rynku pracy.

- zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia (zasiłki dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe, z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium z tytułu kontynuacji nauki, dodatek aktywizacyjny).

2. Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do jednego z państw UE, EOG lub Szwajcarii,

w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Osoby bezrobotne, które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

a równocześnie posiadają okres uprawniający do zasiłku w Polsce mogą wystąpić do instytucji właściwej o sumowanie okresów zatrudnienia.

  

Obowiązki bezrobotnego


Obowiązki bezrobotnego wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

 

1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

2. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o rozpoczęcie lub wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

3. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

4. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenia zdrowotne.

5. O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.

Na wniosek osoby, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce pobytu powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub miejsce pobytu tej osoby.

Osoba, o której wyżej mowa powinna zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany zameldowania.

6. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest, na druku ZUS ZLA, zawiadomić urząd pracy w terminie dwóch dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego i dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

 

 

 

uwaga2

Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie (ZUS ZLA) skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy

 

7. Bezrobotny obowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej

8. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.

 


 

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.