Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Jakie warunki musi spełnić, aby uzyskać status bezrobotnego?

informacjyjne strony

Jakie warunki musi spełnić, aby uzyskać status bezrobotnego?

 

Możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna jeżeli:

- posiadasz stałe lub czasowe zameldowanie na terenie: Powiatu Leżajskiego lub

- nie posiadasz żadnego meldunku* i przebywasz na ww. terenie

- jesteś osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie, lub w połowie tego wymiaru jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną oraz

- nie uczysz się w szkole, (wyjątkiem jest nauka w szkole dla dorosłych lub przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie niestacjonarnym);

- ukończyłeś(aś) 18 lat;

- nie osiągnąłeś(aś) wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.3)),

- nie nabyłeś(aś) prawa do:

• emerytury,

• renty z tytułu niezdolności do pracy,

nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• renty szkoleniowej,

• renty socjalnej,

• renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
- po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierasz:

• zasiłku przedemerytalnego,

• świadczenia przedemerytalnego,

• świadczenia rehabilitacyjnego

• zasiłku chorobowego,

 

• zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
- nie jesteś właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;

 

- nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej (chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym), lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
- nie złożyłeś(aś) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 

• zgłosiłeś(aś) do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo
• nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 

- nie podlegasz na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;

 

- nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna

 

- nie jesteś osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywasz kary pozbawienia wolności, (z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego);
- nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, (z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych);
- nie pobierasz, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;

 

- nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
• świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

 

- nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.).

 

 

 


 telefon

 

Szczegółowych informacji udzielają:


Ewa Karczmarczyk,  tel. (17) 242 73 73, wew. 40,  e-mail: l.kyc@praca.lezajsk.pl

 


 

 Alicja Podgórny-Ból,  tel. (17) 242 73 73, wew. 40,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.