Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

  • Strona główna
  • Projekty własne w trakcie realizacji
    Projekty własne zakończone
    Projekty partnerskie
    Współpraca
    Programy specjalne
  • Druki do pobrania
  • Czas na pracę - praca na czas

    efs logo

     

    IW EQUAL "Czas na pracę - praca na czas"

    Kierownik projektu: Andrzej Sawicki - Administrator projektu, Agnieszcza Czapla - Koordynator projektu- PUP Leżajsk

    equal  equal

     

    "Czas na pracę – praca na czas"  to projekt zatwierdzony do realizacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Organizacją Zarządzającą projektem jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Zasadniczym celem projektu jest wyeliminowanie barier w korzystaniu przez sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku pracy i jednocześnie ułatwienie integracji lub reintegracji tych osób z rynkiem pracy. Mając na uwadze wysoki poziom bezrobocia długoterminowego w naszym regionie podejmowane działania będą miały na celu zachęcenie potencjalnych pracodawców do zatrudniania pracowników na czas określony lub na zastępstwo. Możliwość podjęcia pracy tymczasowej przez osoby długotrwale bezrobotne będzie dla nich szansą zdobycia nowych umiejętności i zaistnienia na rynku pracy. Celem skutecznej identyfikacji istniejących utrudnień tak po stronie pracodawców jak też beneficjentów, działania projektu będą realizowane poprzez instytucje partnerskie reprezentujące zarówno przedsiębiorców jak i osoby długotrwale bezrobotne. Wśród instytucji partnerskich należy wskazać Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Powiatowe Urzędy Pracy, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia społeczne, uczelniane Biura Karier. Wspólne działania przyczynią się do wypracowania modelu zatrudniania czasowego osób z grup dyskryminowanych na rynku pracy do których możemy zaliczyć:

    •  osoby starsze narażone na utratę pracy i mające mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia,

    •  młodzież nie posiadająca odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych,

    •  osoby z niższym wykształceniem,

    •  osoby z terenów wiejskich o utrudnionym dostępie do rynku pracy,

    •  bezrobotne kobiety. Szczególny nacisk położony zostanie na opracowanie i przetestowanie systemu standaryzacji i certyfikacji umiejętności przydatnych i niezbędnych beneficjentom z grup dyskryminowanych do podjęcia pracy na stanowiskach administracyjno-handlowych.

    Istotnym działaniem założonym w projekcie jest promowanie zatrudnienia i zachęcanie tak przedsiębiorców jak też beneficjentów do korzystania z pracy tymczasowej. Opis projektu (SPP)

     

    Czas realizacji projektu: 01.07.2005 – 31.03.2008 działania konieczne do osiągnięcia rezultatów

    1. Opracowanie ankiet dla przedsiębiorców i bezrobotnych

    2. Przeprowadzenie ankietyzacji i analiza wyników

    3. Wytypowanie stanowisk do standaryzacji

    4. Przeprowadzenie rekrutacji beneficjentów

    5. Opracowanie standardów

    6. Opracowanie metodologii tworzenia indywidualnych ścieżek szkoleń

    7. Opracowanie programów szkoleń

    8. Przeprowadzenie szkoleń

    9. Wytypowanie przedsiębiorstw pilotażowo zatrudniających pracowników czasowych  na stanowiskach standaryzowanych

    10. Pilotowanie subsydiowanego zatrudnienia

    11. Promocja projektu

     

    „Twardymi” rezultatami projektu będą:

    1. 10 standardów pracy czasowej

    2. 250 osób z kwalifikacjami odpowiadającymi standardom pracy czasowej (ankietyzacja 600 osób, wybranie do udziału w projekcie i przeszkolenie 250 osób, dla których zostaną ustalone indywidualne ścieżki kształcenia zależne od ich kwalifikacji „wyjściowych”. Potwierdzeniem skuteczności działań będzie subsydiowane zatrudnienie grupy 25 osób na 6 miesięcy w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie)

    3. 100 przedsiębiorstw stosujących standardy pracy czasowej (wstępnie kontakty z 200-300 firmami Podkarpacia)

    4. Opracowana metodologia tworzenia ścieżek szkoleniowych

    5. Wydawnictwa książkowe: wyniki analiz oraz opracowane standardy

     

    Rezultaty miękkie – umiejętności pracowników:

     doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

     nabycie umiejętności aktywnej postawy na zmieniającym się rynku pracy

     nabycie umiejętności dopasowania oferowanych programów szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb pracownika i rynku pracy

     

    Rezultaty miękkie – umiejętności praktyczne:

     umiejętność kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego

     umiejętność obserwacji i oceny zmian zachodzących w przedsiębiorstwie w celu szybkiego reagowania na pojawiające się ryzyko zagrożenia utratą pracy

     

    Rezultaty miękkie – motywacja pracowników

     podniesienie poziomu indywidualnej motywacji w rozwiązywaniu problemów

     podniesienie poziomu samooceny zagrożonego zwolnieniem pracownika przez udowodnienie posiadanych umiejętności nabytych w trakcie szkoleń

     umożliwienie identyfikacji dotąd nie znanej wartości własnej pracownika

     

    Rezultaty miękkie –  umiejętności pracodawców:

     nabycie umiejętności dopasowania nowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb kierowanego przedsiębiorstwa

     nabycie umiejętności korzystania z dobrych praktyk i doświadczeń innych przedsiębiorstw utrwalających stabilną pozycję firmy na rynku

     

    Opis projektu (PUP) Budżet PUP Leżajsk 55544,15 zł Działanie 2

    1. Identyfikacja grupy docelowej na terenie powiatu leżajskiego

    2. Przeprowadzenie ankietyzacji wśród osób dyskryminowanych;

    3. Promocja projektu;

    4. Udział w tworzeniu listy stanowisk roboczych podlegających standaryzacji;

    5. Udział w spotkaniach Partnerstwa na szczeblu krajowym i ponadnarodowym

    6. Organizacja infoseminarium - upowszechniająca rezultaty projektu, zaprezentowanie systemu aktywizacji zawodowej poprzez pracę tymczasową w oparciu o certyfikację umiejętności, elastyczne formy zatrudnienia.


    Urząd

    ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

    017 242 73 73

    017 240 67 20

    Fax: 017 240 67 29
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

    Newsletter

    Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.