Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Dokumenty wymagane do rejestracji osób bezrobotnych

informacjyjne strony

Dokumenty wymagane do rejestracji osób bezrobotnych

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy w trybie osobistego zgłoszenia w PUP , przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

1. Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości.

2. Odpowiednio:

   1) świadectwa ukończenia szkoły,

   2) dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

3. Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy.

4. Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.

5. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności

6. Osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy - potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

 

Dodatkowo:

1. Jeżeli prowadziłeś(aś) działalność gospodarczą,

I.KONIECZNE są wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

II.w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, decyzja z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz informacja z CEIDG o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej z podaniem okresu jej zawieszenia;

 

III.zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania i OPŁACANIA składek oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (w rozbiciu na poszczególne miesiące).

 

2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli sprawowałeś(aś) funkcje reprezentacyjne w spółce.

 

3. Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, jeżeli taki zasiłek pobierałeś(aś).

 

4. Jeżeli byłeś(aś) zatrudniony(a):

 

- w niepełnym wymiarze czasu pracy*,

 

- na umowę zlecenie*,

 

- na umowę o świadczenie usług*,

 

- na umowę agencyjną lub pracę nakładczą*,

 

- w zakładzie karnym.

 

*przedstaw zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za każdy przepracowany miesiąc) oraz informacją czy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

 

5. Jeżeli pobierałeś(aś) świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza okresem zatrudnienia np.:

 

- zasiłek chorobowy*,

 

- zasiłek macierzyński*,

 

- zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego*,

 

- świadczenie rehabilitacyjne*,

 

- rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby*,

 

- rentę szkoleniową*,

 

* przedstaw zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru.

 

6. Jeżeli przebywałeś(aś) na urlopie wychowawczym, przedstaw akt zaświadczenie z MOPS lub GOPS.

 

7. Książeczkę wojskowa lub świadectwo służby, jeżeli odbywałeś(aś) służbę wojskową.

 

8. Jeżeli przebywałeś(aś) w zakładzie karnym, KONIECZNE jest świadectwo zwolnienia.

 

 


 

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.