Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacje dla osób niesłyszących.

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Urzędzie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

 

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

 

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

 

2. Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 

Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.

 

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w Urzędzie wzór zgłoszenia .

 

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

 

Wojewoda Podkarpacki prowadzi rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze województwa podkarpackiego. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne.

 

Miejsce prowadzenia rejestru:

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Oddział do spraw Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

pokój 302, tel. 17 867 13 02, fax 17 867 19 50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Urząd udostępnia wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN .

 

3. Ze środków udostępnianych przez Urząd wspierających komunikowanie się.

 

Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt z Urzędem, w szczególności poprzez korzystanie z:

 

– poczty tradycyjnej na adres Urzędu: ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk

 

– elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

 

– poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

– faksu na numer: 17 240 67 29

 

Ponadto z myślą o osobach uprawnionych strona internetowa Urzędu została wzbogacona o wersję tekstu z wysokim kontrastem.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.