Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Roboty publiczne

informacjyjne strony

Roboty Publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty –
z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do wykonywania pracy w ramach robót publicznych mogą być kierowane tylko te osoby bezrobotne spełniające kryteria określone przez pracodawcę, dla których ustalono II profil pomocy.

Organizatorem robót publicznych może być pracodawca podlegający przepisom pomocy de minimis a także nie podlegający pod tą pomoc. Pomoc de minimis występuje w przypadku, gdy osoby zatrudnione
w ramach robót publicznych będą wykonywały czynności w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą pracodawcy podlegającą pod pomoc de minimis.

Warunki dopuszczalności pomocy de minimis.

Wyłączona z dofinansowania jest:

 1. 1.Działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000.
 2. 2.Działalność w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 3. 3.Działalność w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu.
 4. 4.Działalność związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem
  i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi
  z prowadzeniem działalności eksportowej.
 5. 5.Działalność uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych
  w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
 6. 6.Działalność w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą
  w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002.

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.

Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z organizatorem lub pracodawcą.

 

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych
w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczonego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem,
w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.).
 2. 2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).
 3. 3.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1).
 4. 4.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9).
 5. 5.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (WE) (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.