Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 m-cy części kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Zgodnie z art. 150f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego mogą ubiegać się
o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Aby ubiegać się o refundację pracodawca/przedsiębiorca winien złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym urzędzie Pracy w Leżajsku. Po zawarciu umowy przez kolejnych 12 miesięcy wypłacana będzie refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia. Refundacja dokonywana będzie
w wysokości: do 1840 zł. + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę za jeden miesiąc.

Obowiązkiem pracodawcy/przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja tj. 12 miesięcy, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 13 miesięcy.

Nie wywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy,
u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane będą ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna :

  • art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
    i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015.149 z póź. zm.)

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.