Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Refindacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

informacjyjne strony

 

Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?

 

O refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • producent rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, w każdym miesiącu co najmniej 1 pracownika oraz potwierdzi jego ubezpieczenie,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty.

 

W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego?

 

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dokonywana jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Tryb przyznawania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

 1. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd zobowiązany jest podać przyczynę odmowy.
 3. Podstawą refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do:
  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
  • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
  • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku:

   - złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń,

  • - naruszenia innych warunków umowy;

  • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, w przypadku niespełnienia warunków o których mowa w pkt 1 i 2,
  • zwrotu równowartości odzyskanego, podatku od zakupionych towarów i usług.

 

Wypłata refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywana po przedłożeniu przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

 

Formy zabezpieczenia zwrotu:

 

 • poręczenie cywilne,
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku bankowego,


 

telefon

 

Szczegółowych informacji udzielają:


Lidia Świeżawska,  tel. (17) 242 73 73, wew. 32,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 


 

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.