Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Staż

informacjyjne strony

Szukasz potencjalnego pracownika, przyjmij na staż osobę bezrobotną!

Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy zawartej przez  powiatowy urząd pracy z pracodawcą, według programu, określonego w umowie.
Okres odbywania stażu:

 • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, objętych II profilem pomocy.
 • do 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, objętych II profilem pomocy.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników,
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
  w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych
  o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
 • organizacja pozarządowa
 • pracodawca nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast szansę na pozytywne załatwienie wniosku o zawarcie umowy
  o zorganizowanie stażu mają pracodawcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną po odbyciu stażu.

Składając wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu pamiętaj:
U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać   jednocześnie jeden bezrobotny. Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego, będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej tylko za zgodą powiatowego urzędu pracy, jeżeli charakter pracy w danym zawodzie tego wymaga. Bezrobotny nie może odbywać stażu w godzinach nadliczbowych.

Podstawowe obowiązki organizatora stażu wobec stażysty:

•    zapoznaje stażystę z programem stażu oraz jego obowiązkami i uprawnieniami;

•    zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;

•    zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, w tym skierowanie na badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu;

•    szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;

•    przydziela bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;

•    zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;

•    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje powiatowy urząd pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

•    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię, o której mowa w art. 53 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.149 z późn.zm.);

•    dostarcza do powiatowego urzędu pracy, w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, listę obecności podpisaną przez bezrobotnego;

•    na wniosek stażysty udziela mu 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;

•    zapewnienia stażyście opiekuna, który udziela wskazówek i pomocy
w wypełnianiu powierzonych mu zadań oraz poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu z przebiegu stażu.

Staż może zostać przerwany:

•    w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż;

•    na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu powiatowy urząd pracy może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora;

•    na wniosek organizatora lub z urzędu po zasięgnięciu opinii organizatora
i wysłuchaniu bezrobotnego,  powiatowy urząd pracy może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:

a)    nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;

b)    naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
w szczególności stawiania się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;

c)    usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej realizowanie programu stażu.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą również ubiegać się o przyznanie BONU STAŻOWEGO.

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy,  o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię
w wysokości 1 500 zł. Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg. programu określonego w umowie. Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu stażowego mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego(Dz.U. Nr 142, poz.1160 z 2009r.)

 

 


telefon

Szczegółowych informacji udzielają:

 


Jolanta Jakubek,  tel. (17) 242 73 73, wew. 42,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.