Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Prace interwencyjne

informacjyjne strony

INFORMACJA O ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNCH

Prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

I.Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

1. Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne o ustalonym II profilu pomocy.
2. Na tworzone miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:

    a) są współmałżonkiem, zstępnym, wstępnym w linii prostej w pierwszym stopniu pokrewieństwa pracodawcy;

    b) zamieszkują pod tym samym adresem co pracodawca.

Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

II.Warunki refundacji dla umów zawieranych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku: 

    1. Okresy prac interwencyjnych :

    a) 6 miesięcy – obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 6 miesięcy.

    b) 12 miesięcy (dla osób bezrobotnych po 50 roku życia)– obowiązek pracodawcy do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu prac interwencyjnych wynosi 9 miesięcy.

    2. Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą.

    3. Refundacja dokonywana jest na podstawie wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia oraz imiennymi raportami miesięcznymi sporządzanymi zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. 

III. Warunki, które musi spełnić pracodawca:

    1. Pracodawca/przedsiębiorca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

    2. Preferowani będą pracodawcy/przedsiębiorcy prowadzący działalność przez okres minimum 6 miesięcy.

Ilość zawartych umów o organizację prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

Wnioski przyjmowane będą w naborze ciągłym do wyczerpania limitu środków.

Planuje się w ramach prac interwencyjnych skierowanie około 50 osób.

Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym.

pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa    

pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa (niedopuszczalna w odniesieniu do przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej)

ograniczenia kwotowe*:

- 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
- 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"

15 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa"

30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych

kumulacja

Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.

podstawa prawna:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 9)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

* Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat podatkowych. Oznacza to, że jeżeli np. planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2016 r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB) otrzymanej przez przedsiębiorstwo w latach 2014-2015 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, granicznej kwoty określonej w euro.

"Jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 • jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 • jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
 • jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
 
Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn.zm.)
 2. 2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864)
 3. 3.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. 4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9)
 5. 5.Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
  de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

telefon

Szczegółowych informacji udzielają:


Elżbieta Dąbrowska,  tel. (17) 242 73 73, wew. 39,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.