Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

Szanowni Pracodawcy,Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż oszczędności Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zostały zaangażowane w 100%.

Ponowny nabór wniosków oraz warunki dostępu do limitów środków KFS zostaną ogłoszone w przypadku jego przyznania w roku 2017

Nabór wniosków KFS

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w związku z oszczędnościami środków z KFS ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2016:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego
    w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, zawartych ze starostą dot. refundacji przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Czytaj więcej...

Informacja

           Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uprzejmie informuje, że nadal dysponuje środkami finansowymi na zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 

Formularz wniosku oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl w zakładkach:  „dla Pracodawcy” „druki do pobrania”.

Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 16.11.2016r.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56 pok. 17 piętro I lub w Punkcie Obsługi Klienta.

I N F O R M A C J A

  

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uprzejmie informuje, iż od dnia 19.10.2016r. pozbawienie statusu (wyrejestrowanie) może być dokonane wyłącznie przez osobę bezrobotną:

- poprzez osobiste stawienie się w urzędzie    pracy w pok. nr 2,

- złożenie przez członka rodziny w Punkcie Obsługi Klienta wniosku na piśmie potwierdzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, lub

- złożenie wniosku przez platformę praca.gov.pl (na wniosek - wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej; inne powody - na wniosku - pismo do urzędu) opatrzonego potwierdzonym podpisem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Wniosek do pobrania na stronie internetowej urzędu pracy w zakładce:

Dla Klienta Indywidualnego-Druki do pobrania.


 

      Zgodnie z art. 74 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zm.) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

 

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET i MĘŻCZYZN w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU INFORMUJE
O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
w ramach projektu
pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)” w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj więcej...

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.