Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Ogłoszenie naboru wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza kolejny nabór wniosków
o sfinansowanie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2017r. do 05.06.2017r.,
w godzinach od 7:30 do 15:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
(Punkt Obsługi Klienta) (decyduje data wpływu wniosku na dziennik podawczy).

 

Wnioski złożone poza wskazanym terminem i godziną oraz złożone
w jakikolwiek inny sposób niż określony w niniejszym komunikacie pozostaną bez  rozpatrzenia. 
Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

Środki KFS w 2017 r. mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy, zgodnych
z ustalonymi priorytetami, tj. na:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna
  i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
  w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu I pracodawca powinien posiadać wiodący kod PKD w ww. sektorach.

 

W przypadku priorytetu II dla Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w powiecie leżajskim lub województwie podkarpackim stanowi badanie: „Barometr zawodów 2017"

Do wniosku pracodawca ma obowiązek dołączyć:

 

 

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności - w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. kserokopia umowy spółki w przypadku spółek prawa cywilnego oraz koncesja lub pozwolenie na prowadzenie działalności - w przypadku, gdy wymaga tego przepis prawa).

 

 1. Aktualne pełnomocnictwo - wyłącznie w przypadku reprezentowania pracodawcy w celu podpisania umowy.

 

 1. Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza jest załączony do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.10.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) lub (jeżeli dotyczy) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
  w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., nr 121, poz. 810). Wzór formularzy znajduje się na str.
  www.uokik.gov.pl

 

 1. Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu wnioskowanego kształcenia ustawicznego.

 

 1. Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez organizatora       usługi kształcenia ustawicznego.

 

 1. W przypadku kursów należy dołączyć dokument, na podstawie którego organizator kształcenia prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych.

 

 1. Kserokopia certyfikatów jakości usług posiadanych przez organizatora kształcenia ustawicznego.

 

 

 

 

W przypadku niedołączenia wymaganych załączników wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.

 

W przypadku, gdy wniosek będzie wypełniony nieprawidłowo pracodawcy wyznaczony zostanie termin (nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni) do jego poprawienia.

 

W przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, o czym pracodawca zostanie poinformowany na piśmie.

 

Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 30 dni przed planowanym     rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.

 

Wymienione we wniosku działania powinny rozpocząć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku z wyłączeniem studiów podyplomowych

 

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku:

 

1. Czy posiada wszystkie wymagane załączniki

2. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok

3. Wniosek spełnia wymogi formalne

4. Zgodność kompetencji nabytych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy

5. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowana ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku

6. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego

7. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

8. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS

9. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy

10. Dostępność środków KFS

11. Spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis

12. Racjonalność i gospodarność

13. Korzystanie przez pracodawcę ze wsparcia w ramach środków KFS

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW ORAZ PRACODAWCÓW
Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W LEŻAJSKU W ROKU 2017”
Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.praca.lezajsk.pl (zakładka: dla pracodawców/drugi do pobrania/ KFS).

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl (zakładka: dla pracodawców/drugi do pobrania/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy) oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku,
ul. Mickiewicza 56, pok. nr 25.

 

W przypadku niewykorzystania przyznanego limitu Powiatowy Urząd Pracy
w Leżajsku wznowi nabór wniosków.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.