Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku przypomina o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)” w ramach Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierowany do osób młodych - kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat

(tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku, jako bezrobotne,

które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).

W przypadku osób młodych tj. do 25 roku życia (do dnia poprzedzającego ukończenie 25 roku życia), zarejestrowanych
w PUP osoby te mogą zostać objęte wsparciem  w ramach w/w projektu wyłącznie w terminie do 4 miesięcy od dnia rejestracji. 

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku, która spełnia wszystkie poniżej wymienione przesłanki:

1. nie ukończyła 30 roku życia,

2. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych),

3. ma ustalony II profil pomocy lub I (w uzasadnionych przypadkach),

4. realizacja bonu wynika z jej Indywidualnego Planu Działania,

5. została przeprowadzona indywidualna porada zawodowa
w ramach projektu przed realizacją
bonu na zasiedlenie,

6. zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym:

- z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

- będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Osoby zainteresowane prosimy przed złożeniem wniosku
o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem przyznawania bonów na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wnioski należy składać na zamieszczonych poniżej formularzach.

PUP w Leżajsku przyjmuje wnioski do momentu wyczerpania środków finansowych.

Bliższych informacji udziela doradca klienta - nr telefonu 172427373 w 44


Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.