Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Ogłoszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w związku z § 66 rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 poz. 667)
sporządza na rok 2017

 

  • listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji
    i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, oraz
  • wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy,
    o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.z 2016 poz.645)

 

W związku z powyższym zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy do zgłaszania potrzeb w ww. zakresie.

 

Informacji dodatkowych udzielają Doradcy Klienta Ewa Hryniewska
i Paweł Nowak pok. 25.

Tel. 17 242 73 73 wew. 34

 

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać na piśmie w terminie do 31.12.2016r. na niżej podane adresy:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,

ul. Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje,
iż do dnia 15.12.2016r prowadzi nabór wniosków
o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej
do 30 roku życia.

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, która spełnia wszystkie poniżej wymienione przesłanki:

1. nie ukończyła 30 roku życia,

2. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych),

3. ma ustalony II profil pomocy lub I (w uzasadnionych przypadkach),

4. realizacja bonu wynika z jej Indywidualnego Planu Działania,

5. zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym:

- z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

- będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z Urzędem.

 

Osoby zainteresowane prosimy przed złożeniem wniosku o zapoznanie się
z obowiązującym Regulaminem przyznawania bonów na zasiedlenie.

Informacja

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że z uwagi na wyczerpanie środków finansowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim II” zamyka nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie od dnia 30 listopada 2016r.Ponadto, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie ze środków Funduszu Pracy.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawanie bonu na zasiedlenie zamieszczone na stronie internetowej PUP.

I N F O R M A C J A

  

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uprzejmie informuje, iż od dnia 19.10.2016r. pozbawienie statusu (wyrejestrowanie) może być dokonane wyłącznie przez osobę bezrobotną:

- poprzez osobiste stawienie się w urzędzie    pracy w pok. nr 2,

- złożenie przez członka rodziny w Punkcie Obsługi Klienta wniosku na piśmie potwierdzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, lub

- złożenie wniosku przez platformę praca.gov.pl (na wniosek - wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej; inne powody - na wniosku - pismo do urzędu) opatrzonego potwierdzonym podpisem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Wniosek do pobrania na stronie internetowej urzędu pracy w zakładce:

Dla Klienta Indywidualnego-Druki do pobrania.


 

      Zgodnie z art. 74 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zm.) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych zainteresowanych wyjazdem za granicę

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż dnia 27.10.2016 r. od godziny 10.00 - 13.00 w pok. 28 Urzędu Pracy, ul. Mickiewicza 56, odbędzie się spotkanie informacyjne na prośbę CONTRAIN POLAND Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej w Przemyślu, KRS 000303184, dla osób bezrobotnych zainteresowanych wyjazdem za granicę.

Czytaj więcej...

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.