Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje,
iż do dnia 15.12.2016r prowadzi nabór wniosków
o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej
do 30 roku życia.

O przyznanie bonu na zasiedlenie może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, która spełnia wszystkie poniżej wymienione przesłanki:

1. nie ukończyła 30 roku życia,

2. nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych),

3. ma ustalony II profil pomocy lub I (w uzasadnionych przypadkach),

4. realizacja bonu wynika z jej Indywidualnego Planu Działania,

5. zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym:

- z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

- będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z Urzędem.

 

Osoby zainteresowane prosimy przed złożeniem wniosku o zapoznanie się
z obowiązującym Regulaminem przyznawania bonów na zasiedlenie.

Informacja

logo fe_ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że z uwagi na wyczerpanie środków finansowych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim II” zamyka nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie od dnia 30 listopada 2016r.Ponadto, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej do 30 roku życia bonu na zasiedlenie ze środków Funduszu Pracy.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawanie bonu na zasiedlenie zamieszczone na stronie internetowej PUP.

I N F O R M A C J A

  

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uprzejmie informuje, iż od dnia 19.10.2016r. pozbawienie statusu (wyrejestrowanie) może być dokonane wyłącznie przez osobę bezrobotną:

- poprzez osobiste stawienie się w urzędzie    pracy w pok. nr 2,

- złożenie przez członka rodziny w Punkcie Obsługi Klienta wniosku na piśmie potwierdzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, lub

- złożenie wniosku przez platformę praca.gov.pl (na wniosek - wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej; inne powody - na wniosku - pismo do urzędu) opatrzonego potwierdzonym podpisem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Wniosek do pobrania na stronie internetowej urzędu pracy w zakładce:

Dla Klienta Indywidualnego-Druki do pobrania.


 

      Zgodnie z art. 74 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zm.) bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych zainteresowanych wyjazdem za granicę

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, iż dnia 27.10.2016 r. od godziny 10.00 - 13.00 w pok. 28 Urzędu Pracy, ul. Mickiewicza 56, odbędzie się spotkanie informacyjne na prośbę CONTRAIN POLAND Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej w Przemyślu, KRS 000303184, dla osób bezrobotnych zainteresowanych wyjazdem za granicę.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku uruchamia nowy instrument

- Bon szkoleniowy -

Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku może być przyznany bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego koszty:

Czytaj więcej...

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.