Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Menu

 • Strona główna
 • Projekty własne w trakcie realizacji
  Projekty własne zakończone
  Projekty partnerskie
  Współpraca
  Programy specjalne
 • Druki do pobrania
 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

  logo fe_ue

  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II)”

  Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

  Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia (tj. do dnia poprzedzającego 30 urodziny) pozostających bez pracy w powiecie leżajskim.

  Okres realizacji projektu: od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

  Uczestnicy projektu: kobiety i mężczyźni wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako bezrobotne (w tym: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – min. 5, oraz osoby długotrwale bezrobotnemin. 154) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:

  • bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy,
  • które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu).

  Ponadto, osoby młode do 25 roku życia, mogą zostać objęte wsparciem w ramach projektu wyłącznie w terminie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.

   

  Wszyscy uczestnicy projektu obligatoryjnie w ramach projektu zostaną objęci indywidualnym poradnictwem zawodowym poprzedzonym Indywidualnym Planem Działania (IPD) w ramach projektu.

   

  Dzięki udziałowi w projekcie bezrobotne kobiety i bezrobotni mężczyźni mogą:

  • Zdobyć doświadczenie zawodowe oraz nabyć praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem danego zawodu poprzez staż (zaplanowano dla 306 młodych kobiet i mężczyzn, średni okres stażu 6 m-cy). 
  • Uzyskać wsparcie poprzez wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania m.in poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie (zaplanowano dla 20 zainteresowanych młodych kobiet i mężczyzn – bon na zasiedlenie). 
  • Uzyskać jednorazowo dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej (zaplanowano 43 dla młodych kobiet i mężczyzn, wysokość określona w umowie, nie wyżej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia);

   

  Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

  • dla osób niekwalifikujących się do grupy osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach (nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych) - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 43%,
  • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%.

   

  Budżet projektu: 3 436 536,00 zł, w tym dofinansowanie pochodzi:

  • ze środków wspólnotowych w kwocie: 3 157 833,00 zł
  • ze środków wkładu krajowego w kwocie: 278 703, 00 zł.

  W ramach otrzymanej kwoty Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku zaplanował objąć wsparciem 369 uczestników projektu – młodych kobiet i mężczyzn w aktywnym poszukiwaniu pracy.

  Udział w projekcie jest bezpłatny.

  Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji działań w projekcie będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.

  Szczegółowych informacji o projekcie udzielają: Agata Bechta lub Elżbieta Buszta pokój nr 18 tel. (017) 240 67 28; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

  Zgodnie z art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) z w/w form wsparcia mogą korzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy II i dana forma wsparcia została zaplanowana w Indywidualnym Planie Działania (IPD).

  Ze wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą w uzasadnionych przypadkach korzystać osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy I i dana forma wsparcia została zaplanowana w Indywidualnym Planie Działania (IPD).

  Bieżące informacje dotyczące realizacji projektu będą zamieszczane na stronie internetowej www.praca.lezajsk.pl oraz tablicach ogłoszeń wew. PUP jak i na zew. budynku.

  Zasady uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pacy w powieice leżajskim II

  Plakat POWER II Mini

  pup kurier


  Urząd

  ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

  017 242 73 73

  017 240 67 20

  Fax: 017 240 67 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  Newsletter

  Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.