Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Szkolenia

 

informacjyjne strony

 

SZKOLENIE to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej.

SZKOLENIA GRUPOWE – realizowane z inicjatywy urzędu. Organizowane są na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy. Informacja o organizowanych szkoleniach grupowych oraz stosowanym w urzędzie pracy trybie kwalifikowania na szkolenie dostępna jest na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych urzędu oraz bezpośrednio od pracownika zajmującego się organizacją szkoleń lub u doradcy zawodowego,

 

Pobierz Plan szkoleń na rok 2016

Format Adobe PDF 

PDF

 

SZKOLENIA INDYWIDUALNE – realizowane na wniosek bezrobotnego.

 • Urząd kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia. Koszt tego szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, a także zostanie spełniony przynajmniej jeden z ustawowych warunków skierowania na szkolenie.
 • Urząd na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SZKOLENIE?

Możesz ubiegać się o szkolenie, jeżeli jesteś:

 • zarejestrowany jako osoba bezrobotna,
 • zarejestrowany jako poszukujący  pracy i:
   • jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
   • jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
   • uczestniczysz  w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
   • jesteś żołnierzem rezerwy,
   • pobierasz rentę szkoleniową,
   • pobierasz świadczenie szkoleniowe,
   • podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność poza rolnictwem,
   • jesteś w wieku 45 lat i powyżej, pracujesz, wykonujesz inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą

 

Szkolenie będzie Ci przysługiwać zwłaszcza w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

SKIEROWANIE na szkolenie może uzyskać każda osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 •  nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych,
 • ma kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
 • utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • ma przyznaną przez ZUS rentę szkoleniową,
 • jest w okresie wypowiedzenia pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniona w zakładzie, którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;


uwaga2

- Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 miesiące.

 

- W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie na szkolenie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia.
W uzasadnionych przypadkach skierowanie na szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy

 

- Stypendium szkoleniowe przysługuje w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym ,że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1;

 

- Osoby bezrobotne pobierające zasiłek: Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia;

 

- Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI

 •  Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 • Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkowa lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Stypendium szkoleniowe nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

 

Informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów / specjalności, opracowane w oparciu o badania u pracodawców znajdują się w bazie danych o standardach kwalifikacji zawodowych: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

 

Informacje dotyczące programów szkoleń modułowych opartych na koncepcji Międzynarodowej Organizacji Pracy znajdują się w bazie danych o szkoleniach modułowych: www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

 

Baza placówek akredytowanych: akredytacje.men.gov.pl

 

Rejestr instytucji szkoleniowych: www.ris.praca.gov.pl

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,  poz. 645)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667)

Wybór instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku do przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się na podstawie zasad określonych przepisami:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 645),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015 r., poz. 2164),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

 

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej

Format MS WORD

MsWord

Format Adobe PDF

PDF

 

 

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2015r.

Format Adobe PDF

PDF

 


 telefon

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:


Paweł Nowak,  tel. (17) 242 73 73, wew. 34,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  


 Ewa Hryniewska,  tel. (17) 242 73 73, wew. 34,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.