Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Szkolenia

 

Głównym celem szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Szkolenia mogą być organizowane w formie grupowej lub indywidualnej:

 • Szkolenia grupowe - inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie analizy potrzeb rynku pracy, zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników oraz zasady rekrutacji. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku oraz na stronie internetowej.
  Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.
 • Szkolenia indywidualne - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, które:
 1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. są żołnierzami rezerwy,
 6. pobierają rentę szkoleniową,
 7. pobierają świadczenie szkoleniowe,
 8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

 

Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

UWAGA! Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału
w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie.
 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Starosta może finansować koszty przejazdów lub koszty zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniu.
 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

 

Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

 • Regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
 • Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przekładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.
 • Niezwłoczne przedstawienie w PUP świadectwa ukończenia szkolenia.

 

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja  2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

 

Szkolenia grupowe

Na szkolenia grupowe mogą być kierowani wszyscy klienci bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:

- spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w planie szkoleń,

- mają ustalony profil pomocy,

- uzyskają pozytywną opinię pośrednika pracy /doradcy zawodowego/doradcy klienta
z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, w oparciu o potrzeby pracodawców.

 

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania szkoleń grupowych udzielają pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Szkolenia indywidualne

Na szkolenia indywidualne, finansowane ze środków Funduszu Pracy kierowani będą wszyscy klienci bezrobotni wymagający wsparcia, którzy:

 

- spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,

- maja określony profil pomocy,

- posiadają oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej po ukończeniu kursu

Wnioski mogą składać osoby, które mają ustalony profil przez doradcę klienta.

Uwaga !!!

1. Osoba uprawniona może skorzystać ze szkolenia tylko raz w ciąg w roku.

2. Wyklucza się kursy z języków obcych, z wyjątkiem kursów językowych połączonych ze szkoleniem zawodowym.

3. Wyklucza się kursy Prawa Jazdy kategorii C, C+E i Kwalifikacji Wstępnej Pełnej/Przyspieszonej, których koszty są finansowane na podstawie Trójstronnej Umowy Szkoleniowej (TUS).

Klasyfikacja zawodów i specjalności: www.psz.praca.gov.pl

Baza placówek akredytowanych: akredytacje.men.gov.pl

Rejestr instytucji szkoleniowych: www.ris.praca.gov.pl

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maj 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 667)

 

Wybór instytucji szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku do przeprowadzenie szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się na podstawie zasad określonych przepisami:

 

 1. 1.Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065),
 2. 2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 t. j.),
 3. 3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017 r. poz. 1579),
 4. 4.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
 5. 5.Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t. j.)
 6. 6.Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad postepowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

 

 

Sporządzili:

            Ewa Hryniewska, Paweł Nowak

            Data: 09.01.2018 r.

informacjyjne strony

 

 

 

Pobierz Plan szkoleń na rok 2016

Format Adobe PDF 

PDF

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej

Format MS WORD

MsWord

Format Adobe PDF

PDF

 

 

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2015r.

Format Adobe PDF

PDF

 

 


 telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:


Paweł Nowak,  tel. (17) 242 73 73, wew. 34,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  


 Ewa Hryniewska,  tel. (17) 242 73 73, wew. 34,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.