Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Prace społecznie użyteczne

informacjyjne strony

 

Prace społecznie użyteczne - to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na skutek skierowania przez powiatowy urząd pracy. W wyniku organizacji prac społecznie użytecznych gmina korzysta z częściowej refundacji świadczenia przysługującego uprawnionej osobie tj. do 60% minimalnej kwoty.

Kto jest organizatorem prac społecznie użytecznych? Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Kiedy gmina może zostać organizatorem prac społecznie użytecznych? 

    1.   Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła właściwemu miejscowo powiatowemu urzędowi pracy i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

    2.    Gmina (w miastach na prawach powiatu ośrodek pomocy społecznej) składa do powiatowego urzędu pracy wg właściwości miejscowej, wniosek o skierowanie bezrobotnych bez prawa do zasiłku do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne odbywają się na podstawie porozumienia zawartego między powiatowym urzędem pracy a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Kogo urząd kieruje do wykonywania prac społecznie użytecznych?

Do wykonywania prac społecznie użytecznych kierowani są bezrobotni dla których został ustalony II profil pomocy, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, jak również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Czas trwania prac społecznie użytecznych

Dokładny czas trwania prac społecznie użytecznych określony jest w porozumieniu
w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, jednakże nie przekracza on danego roku kalendarzowego.

Podstawowe obowiązki organizatora prac społecznie użytecznych:

  • przyjmuje skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę uprawnioną w celu wykonywania tych prac;
  • poucza osobę uprawnioną o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny;
  • zapoznaje osobę uprawnioną z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

oraz niezwłocznie zawiadamia powiatowy urząd pracy, gdy osoba uprawniona:

  • nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • nie podejmie przydzielonej jej pracy społecznie użytecznej;
  • opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych;
  • naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r.  w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. 2011r. nr 155 poz.921). 


Program Aktywizacja i Integracja – 2016 r.

Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do udziału w PAI są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez powiatowy urząd pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące. Po jego zakończeniu PUP może:

  • Podjąć decyzję o ponownym skierowaniu bezrobotnego do udziału w PAI, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy albo
  • Skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej albo

  • Ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

telefon

Szczegółowych informacji udzielają:


Elżbieta Dąbrowska, tel. (17) 242 73 73, wew. 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.