Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Studia podyplomowe

informacjyjne strony

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

O sfinansowanie studiów podyplomowych mogą ubiegać się:

1.osoby bezrobotne;

2.osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowegoprzyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jeststanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • są żołnierzami rezerwy;
 • pobierają rentę szkoleniową;
 • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolnikówpełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
  gospodarczą poza rolnictwem;

3.pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 latpowyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie.

 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O SFINANSOWANIE
KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

 

Urząd, na wniosek, może sfinansować w/w. osobom z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby ubiegające się  o dofinansowanie studiów podyplomowych składają w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek (dostępny w urzędzie
pok. 25 bądź na stronie internetowej: www.praca.lezajsk.pl), do którego należy dołączyć w szczególności:

 • Odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Uzasadnienie celowości ubiegania się o sfinansowanie w/w studiów podyplomowych,
 • Zaświadczenie organizatora studiów podyplomowych zawierające:
   1. nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych,
   2. całkowity koszt studiów podyplomowych oraz koszt semestru,
   3. nazwę banku oraz numer rachunku bankowego organizatora studiów podyplomowych,
 • Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej w trakcie albo po ukończeniu studiów podyplomowych lub Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej w trakcie lub po ukończeniu studiów podyplomowych.

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

 

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

 

Osoby korzystające z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych zobowiązane  będą do przedkładania w Urzędzie dokumentu potwierdzającego kontynuację studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia tych studiów.

 

W przypadku podjęcia przez osobę odbywającą studia podyplomowe zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

 

JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ PODCZAS UCZĘSZCZANIA
NA STUDIA PODYPLOMOWE?

 

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która w trakcie tych studiów podjęła zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie, do zakończenia studiów. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

 

 >>> POBIERZ ULOTKĘ <<<


 

 

telefon

Szczegółowych informacji udzielają:


Paweł Nowak,  tel. (17) 242 73 73, wew. 34,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.