Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Staż

informacjyjne strony

 

 

Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Kto i na jaki okres może zostać skierowany na staż?  

od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, objętych II profilem pomocy.

do 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, objętych II profilem pomocy.

Co zrobić, aby zostać skierowanym do odbycia stażu?
Osoba bezrobotna, która chce odbyć staż:
• sprawdza dostępne oferty stażowe;
• w rozmowach z potencjalnym organizatorem proponuje mu możliwość złożenia wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w którym zostanie wskazany, jako kandydat na staż.

Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje stażystę?
• czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,
a bezrobotnego, będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo; 
• bezrobotny może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej tylko za zgodą powiatowego urzędu pracy, jeżeli charakter pracy
w danym zawodzie tego wymaga
• bezrobotny nie może odbywać stażu w godzinach nadliczbowych;

Jakie masz obowiązki w okresie odbywania stażu?
• przestrzegasz ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
• sumiennie i starannie wykonujesz zadania objęte programem stażu oraz stosujesz się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
• przestrzegasz przepisów i zasad obowiązujących u organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
• sporządzasz sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
• przedkładasz w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu, w powiatowym urzędzie pracy sprawozdanie poświadczone przez opiekuna stażu i opinię o przebiegu stażu wydaną przez organizatora.

Jakie korzyści daje staż?
• ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe;
• opinia organizatora zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu
i nabytych umiejętnościach;
• zaświadczenie o odbytym stażu, które możesz przedłożyć przyszłemu pracodawcy;
• nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w konkretnym zawodzie;
• możliwość zatrudnienia po odbytym stażu.

Jakie masz uprawnienia, w okresie odbywania stażu?
• otrzymujesz stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych;
• jesteś uprawniony do dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30. roku życia, możesz skorzystać
z dodatkowego instrumentu  rynku pracy w postaci bonu stażowego.

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy,  o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcty.  

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane: 

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 500 zł. Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg. programu określonego w umowie. Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.  Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu stażowego mogą zgłaszać się do swoich doradców klienta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego(Dz.U. Nr 142, poz.1160 z 2009r.)

 


 

do pobrania1


 

 

 

 

 

  

telefon

Szczegółowych informacji udzielają:  

 


Jolanta Jakubek,  tel. (17) 242 73 73, wew. 42,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

 

 

 

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.