Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

informacjyjne strony 

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jednakże przyznając dotację komisja ds. rozpatrywania wniosków bierze również pod uwagę zasadność planowanych wydatków, wielkość posiadanych funduszy oraz liczbę złożonych wniosków.

 

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Każda osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako osoba bezrobotna, która:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie prowadziła działalności gospodarczej i nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji aktywnych form proponowanych przez Urząd Pracy
 • nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 • nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej

 

Kiedy można złożyć wniosek?

Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie internetowej oraz w siedzibie PUP.

 

Gdzie złożyć wniosek?

W terminie naboru wnioski składa się w PUP (pok. 21 lub Punkt Obsługi Klienta).
Przed złożeniem wniosku należy odbyć wizytę u doradcy zawodowego (pok. 23 lub 26).
Z uwagi na duże zainteresowanie środkami wizytę u doradcy należy umówić z odpowiednim wyprzedzeniem.

 


Jak długo jest wniosek rozpatrywany?

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Starosta powiadamia bezrobotnego, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

 

Jakie kryteria bierze pod uwagę komisja ds. rozpatrywania wniosków?

1. Udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje, predyspozycje osobowościowe bezrobotnego do prowadzenia danej działalności gospodarczej,

2. Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: 

 • jakość merytoryczna przedstawionego wniosku,
 • zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności,
 • rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie utrzymania się na obecnym rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • działania na rzecz pozyskania lokalu (umowy przedwstępne),
 • działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności,
 • deklarowany udział środków własnych,
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń,
 • odbyte szkolenia,
 • perspektywy rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji,
 • deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności,
 • czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych.

3. Przeznaczenie wnioskowanych środków, w szczególności czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności.

4. Miejsce prowadzenia działalności.

5. Przedstawienie sposobu zabezpieczenia otrzymanych środków w przypadku niewywiązania się z warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

 


Jakie zobowiązania wynikają z umowy o dofinansowanie?

Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 • dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy
 • wydatkowania otrzymanych środków w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej
 • złożenia rozliczenia wydatkowania przyznanych środków w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej
 • zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków w przypadku:

a) wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem;

b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;

c) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności;

d) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń,

e) naruszenia innych warunków umowy

 

 Jakie są stosowane formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków ?

Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być poręczenie cywilne, weksel z poręczeniem wekslowym, blokada rachunku bankowego. Urząd ma prawo dokonać wyboru formy zabezpieczenia kierując się jego skutecznością.


DRUKI I REGULAMINY


Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej zawarte są w Regulaminie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.


telefon

Szczegółowych informacji udzielają:


Katarzyna Krajewska, tel. (17) 242 73 73, wew. 32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.