Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Praktyka absolwencka

PRAKTYKA ABSOLWENCKAma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAKTYK ABSOLWENCKICH

Uprawnionym do odbywania praktyki absolwenckiej, zwanym dalej praktykantem, jest osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia.

Praktyki absolwenckie mogą być odbywane u osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwane dalej podmiotem przyjmującym na praktykę.

FORMA UMOWY O PRAKTYKI ABSOLWENCKIE

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę a po jej zakończeniu podmiot przyjmujący na praktykę, na wniosek praktykanta, jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku odpłatnej praktyki absolwenckiej wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

PRAKTYKA ABSOLWENCKA A REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Odbywanie praktyki absolwenckiej nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niespełnienia obowiązku zgłoszenia się do właściwego powiatowego urzędu pracy
w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy
i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (
należy jednak uprzednio przedstawić właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę
o praktykę absolwencką).

Bezrobotnemu z prawem do zasiłku, który odbywa odpłatną praktykę absolwencką
i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 lipca 2009r o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2009r Nr127 poz. 1057), Art. 2 ust. 2, art. 33 ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r poz. 149)

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.