Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

informacjyjne strony

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 wysokość zasiłku dla bezrobotnych od dnia 01.06.2013r. wynosi:
w okresie pierwszych 3 miesięcy:

664,90 zł brutto

80%

583,06 zł netto  

831,10 zł brutto 100% 717,30 zł netto
997,40 zł brutto 120% 851,63 zł netto
w okresie kolejnych miesięcy:
522,10 zł brutto 80% 468,11 zł netto

652,60 zł brutto

100% 572,87 zł netto
783,20 zł brutto 120% 678,71 zł netto


obowiązuje od 01.06.2014 r.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu (art. 72 ust.6,7,8,9 i 10 ustawy).Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również (art. 72 ust. 4):

• okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,

• okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

• okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji,

• oraz okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:- w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowaw art. 71 ust. 2 pkt 2, bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;
- na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.

• okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89.

• okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę,

• okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy.


 
  

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.