Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Stypendium szkoleniowe

informacjyjne strony

Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie przysługuje w okresie jego odbywania stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłk, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wysokość stypendium
Pełna kwota stypendium przysługiwać będzie za uczestnictwo w szkoleniu obejmującym co najmniej 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru ilości godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku określonego w art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do otrzymywania stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Kiedy stypendium nie przysługuje?
Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

  

uwaga2

Za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadającej w okresie odbywania szkolenia, bezrobotny zachowuje prawo do świadczenia po przedstawieniu zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach (druk ZUS ZLA).

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia (w tym kosztów badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do odbycia szkolenia) z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


 

Bezrobotny skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia. Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, od dnia, w którym podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą do zakończenia szkolenia. Od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

  


telefon

Szczegółowych informacji udzielają:


Ewa Hryniewska,  tel. (17) 242 73 73, wew. 34,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Paweł Nowak,  tel. (17) 242 73 73, wew. 34,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.