Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Stypendium dla osób bezrobotnych podejmujących dalszą naukę

informacjyjne strony

1.Warunki otrzymania stypendium:


Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych* który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium.

* bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Wysokość stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, na okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Starosta na wniosek bezrobotnego może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.


2. Podstawa wypłaty stypendium
Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę albo oświadczenie składane przez bezrobotnego, stwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

3. Wymagane dokumenty:
Aby nabyć prawo do stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Powiatowego Urzędu Pracy następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium,
2. zaświadczenie o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny od miesiąca, w którym została podjęta nauka,
3. zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie nauki.

Osobie, której starosta przyznał stypendium, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

 

Aby nabyć prawo do stypendium należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku zaświadczenie ze szkoły /uczelni potwierdzające kontynuację nauki (jeden raz w semestrze)


 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.